چطور مارادونا به مسی کمک کرد تا بهترین کاشته‌ها را بزند؟ فناوری 💡 خطر و هیجان در مرگبارترین مسابقات اتومبیل‌رانی دنیا