پس از تساوی خانگی برابر تاتنهام/ والورده: خوش شانسیم که سیله سن را داریم