سایه ارزی بر صنعت خودرو اقتصادی 📊 مشاور وزیر کشور: وزیر، فرزند خود را نابغه اقتصادی معرفی نکرده است