ال گور: آمریکا، عربستان و روسیه به گزارش آب‌وهوایی سازمان ملل توهین کردند