ال گور: آمریکا، عربستان و روسیه به گزارش آب‌وهوایی سازمان ملل توهین کردند عمومی ✔️ Notepad++ 7.6.1 + Portable