شمشیر به فورتنایت اضافه شد [تماشا کنید] فناوری 💡 مشاور وزیر کشور: وزیر، فرزند خود را نابغه اقتصادی معرفی نکرده است