تیراندازی در یکی از بازارهای شهر استراسبورگ فرانسه