خلاصه بازی گالاتاسرای ۲ - پورتو ۳ فناوری 💡 مشاور وزیر کشور: وزیر، فرزند خود را نابغه اقتصادی معرفی نکرده است