چین یک معدن بزرگ نقره کشف کرد/ نقش آفرینی چین در بازار فناوری 💡 مایلی سایرس در فصل پنجم «آیینه سیاه»