مراقب موج سوم مهاجرت باشیم/ حاشیه نشینی موجب آسیب‌های بسیاری است