فعالیت حدود ۵ هزار نفر در نظام پزشکی بدون دریافت حقوق/ رئیس جدید سازمان تا سه ماه آینده انتخاب می‌شود. سلامت 👨‍👨‍ تاریخ انتشار بازی At the Gates پس از هفت سال مشخص شد