متلاشی شدن 2 باند مسلح قاچاق مواد مخدر در نقاط مرکزی کشور