متن و پیام درگذشت اقوام و آشنایان و عزیزان بطور رسمی و غمگین